Un dels objectius del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) ha estat la d’oferir un servei d’arbitratge encarat a resoldre conflictes que tenen per objecte la matèria del nostre sector. Per aquest motiu es va crear el Tribunal Arbitral del COEINF (TA-COEINF) amb la funció d’administrar els arbitratges, exclusivament d’equitat, sobre matèries relacionades amb l’exercici de la professió de l’Enginyeria en Informàtica.

Per tal de regular-ne el funcionament l’Assemblea del COEINF va aprovar al seu dia els Estatuts i el Reglament del TA-COEINF, l’última edició dels quals data del 15 de març de 2010. Els òrgans que conformen el Tribunal són el Consell i la Junta.

apreton

L’àmbit d’actuació del Tibunal és a Catalunya indret on haurà de tenir el domicili fiscal, almenys, una de les parts implicades en el litigi, sigui la demandant o la demandada. L’idioma de treball és el català, tot i que les parts podran usar qualsevol llengua oficial a Catalunya i podran sol·licitar que l’arbitratge tingui lloc amb aquesta llengua.

Els àrbitres escollits per la Junta del Tribunal són membres numeraris del COEINF que compleixen uns criteris fixats pel Tribunal i el Col·legi i que sol·liciten ser admesos com a candidats a àrbitre. El nombre d’àrbitres que resolen un arbitri varia segons quina és la quantia objecte del cas. Si aquesta és inferior a 100.000 € hi haurà un sol àrbitre designat pel TA-COEINF. En el cas que sigui igual o superior a aquesta xifra, serà un col·legi arbitral format per tres membres, un dels quals en serà el president i tindrà la condició de jurista, mentre que els altres dos seran escollits per les parts a partir d’una selecció proposada pel Tribunal.

S’admet que els àrbitres puguin adoptar mesures cautelars quan siguin sol·licitades per una part i aquests les considerin justificades.

D’altra banda, als efectes de còmput de terminis s’entenen tots els dies hàbils a no ser que els àrbitres indiquin el contrari. Tots els dissabte i diumenges, el mes d’agost sencer, el dijous i el divendres sant, la resta de dies festius a Catalunya i les festes locals de la població on se celebri l’arbitratge, per defecte a la seu del Col·legi, seran considerats no hàbils.

President del Tribunal Arbitral del COEINF

Miquel-Boix-Planes-01p
Miquel Boix Planes – col·legiat #179
President del TA-COEINF
Nomenament realitzar el 25 de maig de 2012 per Domingo Olmos Trigo, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.