El procediment arbitral seguirà les següents fases:

1. Fase Prèvia 

Es denomina fase prèvia el moment processal en què la part que desitgi recórrer a l’arbitratge del TA-COEINF, la demandant, presenti la sol·licitud d’arbitratge al Tribunal, amb original i dues còpies, tant de la sol·licitud com de la resta de documents adjunts.

Una vegada presentada la sol·licitud, segons el formulari facilitat des de la secretaria el TA-COEINF, es procedeix a designar l’àrbitre únic o bé el president, en cas de que correspongui designar col·legi arbitral, que tindrà cinc dies per decidir si accepta a tràmit la instància d’arbitratge i si és el cas haurà d’assenyalar l’import de la provisió de fons. La quantitat inclou les costes de l’arbitratge (els honoraris dels àrbitres i els drets d’administració) i els impostos que els siguin d’aplicació.

L’acceptació a tràmit de la sol·licitud haurà de ser notificada a la demandant i s’instarà que satisfaci la meitat de la provisió de fons fixada. En cas de resolució de l’arbitri mitjançant col·legi arbitral, se li lliurarà un llistat de candidats a àrbitre dels quals n’haurà de designar un.

A partir de la recepció de la resolució de l’àrbitre, la demandant té cinc dies per satisfer la part de la provisió de fons que li correspon i per fer la seva tria d’àrbitre.

Tribunal-Arbitral-COEINF-CAT-002-461x290

2. Constitució del col·legi arbitral 

Una vegada la demandant hagi satisfet la provisió de fons, l’àrbitre únic o president del col·legi arbitral ordenarà el trasllat de la demanda, amb tots els seus documents annexos, a la part demandada, així com totes les decisions preses durant la fase prèvia.

A partir de la recepció del trasllat, la demandada disposarà de cinc dies per escollir un àrbitre d’entre els candidats proposats pel TA-COEINF en el cas de que el cas s’hagi de resoldre per col·legi arbitral de tres components.

Juntament amb el trasllat, també s’enviarà l’importa de la provisió de fons que li correspon pagar a la demandada.

La demandada tindrà quinze dies per respondre la demanda i per satisfer la provisió de fons. La resposta pot plantejar l’oposició a l’arbitratge o pot contenir una demanda reconvencional. 

3. Fase Inicial 

Es tracta del moment en que s’inicia el procediment arbitral i per aquest motiu tots els àrbitres han d’haver acceptat la seva designació, les parts han d’haver satisfet la provisió de fons i s’ha d’haver fet el trasllat de la demanda a la demandada i aquesta ha d’haver presentat resposta.

En el cas que no hi hagi resposta continua la tramitació de la fase prèvia si s’ha satisfet la totalitat de la provisió de fons per part de l’altra part.

Es convocarà una vista prèvia per part de l’àrbitre o col·legi arbitral amb la intenció de resoldre dubtes, centrar la controvèrsia i buscar punts d’acord, tant del procediment com sobre el fons de la qüestió del litigi. Qualsevol acord que prenguin les parts vincula als àrbitres. 

4. Presentació d’al·legacions i proves 

Després de traslladar la resposta a la demandant, aquesta disposarà de deu dies per presentar el seu document d’al·legacions i proves. S’haurà de distingir entre la part d’al·legacions a les argumentacions fetes per la demandada i entre les proves proposades als àrbitres.

La demandada també podrà presentar document d’al·legacions i proves una vegada tingui hagi rebut el contingut de l’escrit de l’actora mitjançant trasllat del Tribunal.

Els àrbitres tindran deu dies per resoldre quines proves creu oportunes a practicar. 

5. Emissió del laude 

El termini màxim per dictar el laude és de tres mesos naturals, amb possibilitat de pròrroga, a comptar des de l’inici del procediment arbitral en l’etapa de Fase Inicial.

Si durant l’arbitratge les parts arriben a un acord, es dictarà laude que contempli aquest.

El laude s’emet per esrit i expressa les circumstàncies personals dels àrbitres i de les parts, la data i lloc on es dicta, la qüestió sotmesa a arbitratge, una relació succinta de les proves practicades, les al·legacions de les parts que els àrbitres hagin pres en consideració i la decisió arbitral, la qual haurà de ser motivada.

També es pronunciarà sobre les costes d l’arbitratge, que inclouran els honoraris i despeses degudament justificades dels àrbitres, així com els drets d’admissió i administració del TA-COEINF.

Dins dels cinc dies següents a la notificació del laude, qualsevol de les parts pot demanar a la secretaria del Tribunal Arbitral que els àrbitres procedeixin a la correcció de qualsevol error, l’aclariment d’algun punt o una part concreta o a complementar el laude respecte peticions formulades i no resoltes.

Tanmateix, es pot donar per conclòs l’arbitratge si la demandant desisteixi de la seva demanda si no s’hi oposa la demandada, si les parts acorden donar per acabades les actuacions, si els àrbitres comprovin que la continuació de les actuacions és innecessària o impossible, o si ha transcorregut el termini màxim de tres mesos o la seva pròrroga. 

6. Execució del laude 

Amb l’acabament de les actuacions arbitrals es dissol el col·legi arbitral o l’àrbitre únic deixa d’actuar i per tant ja no tenen cap relació amb el cas i mantenen l’obligació de secret sobre el que s’hagi tractat i la identitat de les parts.

En aquest moment, el laude emès és definitiu i executable. Les parts es comprometen a executar-lo voluntàriament i sense retards. El TA-COEINF pot intervenir per aconseguir l’execució si les parts ho consideren oportú.

Descarrèga el document següent per ampliar l’informació: