Les costes de l’arbitratge inclouen els honoraris i despeses degudament justificades dels àrbitres, les despeses que origini, en el seu cas, la protocol·lització notarial del laude i el seu aclariment, els derivats de notificacions i els que origini la pràctica de les proves, a més a més dels drets d’admissió i administració del TA-COEINF i dels impostos que legalment corresponguin.

La base calcular els drets d’admissió i els honoraris dels àrbitres serà l’import econòmic objecte en el litigi i sotmès a arbitratge. En el cas que no sigui determinable, l’import es fixarà discrecionalment.

World-Supportpng-1024x830

L’import dels honoraris dels àrbitres serà determinat pel TA-COEINF dins dels limits proposats pel mateix Tribunal i contemplats al Reglament com a annex B. A partir de l’import del litigi, se suma una quantitat fixa més un percentatge sobre aquest import, tal i com indica la següent taula:

IMPORT LITIGI

MÍNIM

MÀXIM

De 0 a 50.000 €

500 €

500 € + 9%

De 50.000,01 a 500.000 €

1%

3.500 € + 3%

De 500.000,01 € en amunt

2.500 € + 0,5%

16.000 € + 0,5%

En cas de d’haver-hi tres àrbitres l’import resultant s’haurà de multiplicar per tres i, excepte que hi hagi acord diferent entre els àrbitres, es repartiran l’import a parts iguals.

L’import dels drets d’administració es calcula segons aquestes indicacions:

IMPORT LITIGI

MÍNIM

MÀXIM

De 0 a 50.000 €

200 €

200€ + 2%

De 50.000,01 a 500.000 €

0,40%

950€ + 0,5%

De 500.000,01 € en amunt

1.500€ + 0,1%

2.950€ + 0,1%

Les quantitats indicades als apartats anteriors seran incrementades amb els impostos que siguin d’aplicació d’acord amb les disposicions legals vigents.