El TA-COEINF va elaborar un model de clàusula arbitral a disposició dels interessats a incloure-la en qualsevol contracte o acord entre parts. Tot i que s’admeten altres formes d’adhesió a l’arbitratge, la redacció proposada des del Tribunal i que va ser inclós a l’Annex A del seu Reglament és la següent:
balanza-de-la-justicia-433x500

En cas de produir-se qualsevol divergència o diferència d’interpretació sobre el contingut o l’aplicació del present contracte, ambdues parts se sotmeten expressament, i amb renúncia al seu propi fur, a la decisió de l’assumpte o litigi plantejat, mitjançant l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (TA-COEINF), al qual encomanen l’administració de l’arbitratge i la designació dels àrbitres. 

L’arbitratge serà d’equitat i es realitzarà d’acord amb el procediment establert en el Reglament del TA-COEINF i, en allò que no hi estigui previst, segons la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. 

Ambdues parts s’obliguen a acceptar i complir la decisió continguda en el laude arbitral, dictat segons el que s’estableix a l’esmentat Reglament del TA-COEINF.